Column van Bianca Wessels

Bianca Wessels

Een nieuwe uitdaging!

Toen ik in 2016 besloot om t.a.v. mijn werkcarrière het roer om te gaan gooien, ben ik de ene na de andere uitdaging met mezelf aangegaan.
Van alle uitdagingen die toen op mijn pad kwamen was het opstarten van het Tussenstaphuis toch wel de grootste uitdaging. Om een uitdaging aan te gaan kwam ik er al snel achter dat samenwerken heel belangrijk is. Ik mocht leren samen te werken met ambtenaren, wethouders, zorgverleners, jongvolwassen, ouders, ondernemers, etc. Daar waar ik het zelf niet kon of niet wist was er altijd wel weer iemand die het dan wel wist of wel kon.
Vorig jaar was het dan zover en kon ik in de zomer van 2019 starten met het Tussenstaphuis.
Ik was dankbaar en blij dat mede door de samenwerking met de gemeente Berkelland mijn plan gerealiseerd kon worden. Met de start kwamen er weer nieuwe uitdagingen op mijn pad en met veel plezier ging ik ze aan.
Toen vorig jaar via Facebook een bericht van de Welzijnsraad Berkelland voorbij kwam waarin zij vroegen naar mensen die lid wilden worden van deze raad, zag ik gelijk een nieuwe uitdaging. Hier zou ik met mijn kennis, kunde, netwerk en ervaringen zeker een steentje kunnen bijdragen aan het welzijn voor nog meer burgers in Berkelland. Na een goed gesprek kreeg ik te horen dat ik welkom was als nieuw lid.
De uitdaging begon als snel met allerlei beleidsstukken die wij als leden door moeten lezen. Wat gebeurt er veel in Berkelland en wat zijn er veel mensen en burgers betrokken bij het welzijn van alle burgers in Berkelland. Die betrokkenheid uit zich door het delen van zorgen over diverse welzijnszaken, nieuwe initiatieven die voorgedragen worden, samenbundelen van krachten van diverse organisaties.
Ook de leden van de welzijnsraad hebben samen zoveel kennis, kunde en ervaring dat ik er van overtuigd ben dat dit ten goede gaat komen aan het welzijn van de burgers in Berkelland.
Met 3 nieuwe leden is er al een uitdaging om elkaar te leren kennen, te ondervinden waarin we elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Naast deze uitdagingen zijn er beleidszaken waar wij ook de uitdagingen mogen aangaan. Onlangs nog hebben we een advies mogen uitbrengen over het jeugdbeleid en staan er ook nog een aantal punten op de agenda waar we ons nog in willen verdiepen.
Kortom nog genoeg uitdagingen om met elkaar aan te gaan. Door het samenbundelen van al onze kennis, kunde, ervaringen en vaardigheden gaat dat zeker goed komen. Dit is een uitdaging die mij in ieder geval heel enthousiast maakt.

Column van Jokes Reijgersberg – van Grootveld

Definitie welzijn: “een gevoel van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden”

Als immigrant uit het drukke westen voelde mijn nieuwe woonplaats als een verademing en ontlokte mij uitspraken zoals: “Had ik dit maar eerder gedaan!” Nieuwsgierig naar mijn medebewoners in de Gemeente Berkelland besloot ik naar vrijwilligersfuncties op zoek te gaan waar ik Berkellanders kon ontmoeten en waar ik iets voor hen kon betekenen. Mijn eerste “functie” was (en is) gastvrouw en persvoorlichter in Museum de Scheper te Eibergen. Maar ik wilde meer en dat “meer” kwam ik tegen toen ik de functie aanvaardde van secretaris bij de Welzijnsraad Gemeente Berkelland. Het was een gedeeltelijke voorzetting én uitbreiding van mijn positie als wijk- en buurtcommissielid in mijn vorige woonplaats. Ik verdiepte mij in het woord “welzijn”. Wat is welzijn en hoe kan je daarin bijdragen t.b.v. de inwoners van Berkelland? Ik heb geen achtergrond in de zorg of in het onderwijs, mijn achtergrond is 100% reis gerelateerd, aangevuld met het vertegenwoordigen van de inwoners van onze wijk in de wijk- en buurtcommissie van gemeente Schiedam en met secretariële/redactionele/administratieve werkzaamheden voor diverse verenigingsbladen (Hier komt ook mijn – vaak irritante – focus op taalfouten vandaan). Nu kan ik natuurlijk iedereen adviseren om heerlijk op vakantie te gaan, dat is óók goed voor ieders welzijn, maar dat is niet het “welzijn” waar de Welzijnsraad voor staat.

Welzijn betekent voor de Welzijnsraad dat elke inwoner in Berkelland zich goed voelt/kan voelen op de plek waar hij/zij woont en werkt. Welzijn betekent óók dat elke inwoner de zorg/ondersteuning/begeleiding krijgt waar hij/zij wettelijk of naar menselijke maatstaven recht op heeft. Welzijn betekent voor de Welzijnsraad dat zij over deze onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies geeft op strategisch niveau indien blijkt dat grote groepen inwoners zich helemaal niet lekker voelen op de plek waar zij wonen, of dat zij niet kunnen wonen op de plek waar zij willen wonen (jongeren, senioren) of als zorg verlenende teams grote steken laten vallen en als Gemeente Berkelland verzuimt tijdig actie te ondernemen tegen al deze gevoelens van ongemak. De Welzijnsraad is er voor jong en oud, maar onthoudt zich van zaken die betrekking hebben op individuele personen.

Inmiddels weet ik dat de Achterhoek waarin de Gemeente Berkelland gelegen is, een krimpregio wordt genoemd. Praktisch gezien betekent dit dat er veelal jonge mensen en jonge gezinnen hier wegtrekken omdat er geen geschikte woonruimte of werk voor hen is, terwijl ze heel graag op hun geboortegrond willen blijven wonen en werken. Senioren kunnen niet overstappen naar een kleinere, aangepaste en betaalbare woning, gewoon omdat deze er bijna niet zijn. Praktisch gezien betekent het ook dat hier dus relatief veel ouderen wonen, die niet allemaal 100 jaar of ouder worden, waardoor veelal oudere, vrij grote, dure woningen op de markt komen. Een duidelijk probleem waar niet 1-2-3 een oplossing voor is. In sommige kernen worden al aarzelend de eerste daadkrachtige stapjes gezet om het e.e.a. voor elkaar te krijgen. Om een gedegen advies te kunnen geven en om naar de wensen van de inwoners te luisteren oriënteert de Welzijnsraad zich in de diverse kernen door op locatie te gaan vergaderen met als hoofdvraag: ”Hoe kunnen wij uw welzijn bevorderen?”

Er staat inmiddels een team van 9 Welzijnsraadsleden te trappelen van ongeduld om u – als inwoners van Berkelland – bij te staan. Wie weet wordt Berkelland in de toekomst een groeigemeente met voldoende werkgelegenheid en huisvesting voor jong en oud. Het is een prachtige, gezonde leefomgeving, we liggen redelijk centraal t.o. van Duitsland, we hebben een nieuwe N18 én we hebben voldoende ruimte voor nieuwe bedrijven.

Men mag blijven dromen, toch? En hopen dat ze uitkomen?

Jokes Reijgersberg-van Grootveld

 

Column van Marjolijn Piepers Tour de Berkelland

Tour de Berkelland!

Dit jaar bestaat het Kulturhus `t Stieltjen tien jaar en iedereen is welkom om deze mooie kulturhus te komen bekijken. Met recht mogen ze trots zijn, maar Haarlo is niet de enige kern in Berkelland die actief is en een prachtig dorpshuis heeft.

Als Welzijnsraad hebben we het afgelopen jaar (bijna) heel Berkelland bezocht.

We vergaderen in de dorpshuizen in de verschillende kernen en staan elke keer weer versteld hoe actief de inwoners zijn om hun dorpshuis draaiende te houden. De initiatieven die worden genomen om eenzaamheid tegen te gaan, om mensen met elkaar in contact te brengen of om mensen actief te houden.

Het vergaderen op verschillende locaties heeft ons veel gebracht. Zo leren wij niet alleen onze eigen kernen kennen, spreken wij de verschillende belangenorganisaties maar horen wij ook meer lokale welzijnsproblemen. En dat is wat we willen! Een lage drempel, een groep mensen die makkelijk bereikbaar is om uw lokale welzijnsproblemen te melden en te bespreken.

Aankomend jaar gaan we als Welzijnsraad, met drie nieuwe leden, weer het mooie Berkelland rond en hopen wij nog meer mensen en belangengroepen te spreken en het verschil te maken! Hopelijk tot ziens op één van onze openbare vergaderingen.

Marjolein Piepers

 

Column van Hr. Kees Koolschijn

De welzijnsraad Berkelland; een raad van duurzaam leren en vernieuwen

Na 10 jaar stop ik met de adviesraad Berkelland (van WMO naar Welzijnsraad).
De laatste WMO raad was 9 mei 2011. Daarvoor was op mijn initiatief een voorstel door de WMO raad gedaan aan het college om te komen tot een welzijnsraad Berkelland.

De toenmalige WMO raad miste snelheid en kwam moeilijk tot besluiten en adviezen door de constructie waarin zij was opgebouwd. Iedere keer als er een advies gevraagd werd moesten de vele vertegenwoordigers eerst terug naar hun achterban die natuurlijk dan net vergaderd hadden.

De belangrijkste doelstelling voor de nieuwe Welzijnsraad is het vervullen van een geïntegreerde adviesfunctie voor het brede terrein van de WMO. Daarbij moet het geheel overzichtelijk blijven met een eenvoudige structuur en moet het model de integraliteit van de advisering bevorderen.
Bij de aanstelling van de nieuw te werven welzijnsraadsleden is het belangrijk dat zij beschikken over een actief sociaal netwerk en/of zijn in staat zijn te kunnen netwerken. Zij werken en denken prestatieveld en doelgroep overstijgend.
De adviezen (gevraagd of ongevraagd) worden zoveel mogelijk op strategisch niveau gewenst en de raad onthoudt zich van zaken die betrekking hebben op individuele cliënten.
Men zit zonder last en ruggespraak in de raad op basis van brede interesse op het gebied van zorg en welzijn, men is creatief en initiatiefrijk.

Vanuit deze doelstelling heeft de welzijnsraad Berkelland vanaf haar start (aug./sept. 2011) tot aan nu sterk ontwikkeld.

Wat ik als mooiste heb mogen ervaren als voorzitter van de welzijnsraad is de unieke, diverse en effectieve kenmerken van samenwerking tussen burgers onderling in de welzijnsraad en de dynamiek in een groep mensen die bij aanvang van een periode elkaar niet kent en er het beste resultaat uit weet te halen. Dat heeft er voor gezorgd dat ik het zo lang heb mogen en kunnen doen.

Daarnaast was het intrigerend om te zien hoe een adviesraad/klankbordgroep een beweging in 10 jaar op gang kan brengen tussen burgers en politici. Een beweging die gekenmerkt wordt door een lerend vermogen, acceptatie en respect waardoor de vele adviezen, bedoeld voor het welzijn van de burgers van Berkelland, goed tot hun recht zijn gekomen.

De manier van vergaderen (laagdrempelig) en het betrekken van geïnteresseerde inwoners tijdens de bijeenkomsten gaf een extra dimensie aan de binding tussen welzijnsraad en medebewoners.

Door op locatie te vergaderen hebben we inwoners opgezocht en kennis laten maken met de welzijnsraad Berkelland.

Een mooie uitdaging zou kunnen liggen om deze participatieve werkwijze verder te ontwikkelen. Het geeft tevens een mooi voorbeeld naar de politiek hoe het anders kan.
Veel overleg en werk t.b.v. de inwoners in georganiseerd binnen de structuur van het Voor Mekaar Team. Een zeer goede ontwikkeling. Bewaak wel dat inwoners niet in de systeemwereld worden gezogen. M.a.w. over-organiseer het niet en zorg dat inwoners in zich in zijn/haar eigen kracht (zelfregie) kan ontwikkelen of signalen kan omzetten in eigen daden.

Veel is er voorbij gekomen en te veel om op te noemen, vandaar een greep daaruit.
– De decentralisaties (transitie van de rijksoverheidstaken naar de gemeenten van de jeugdzorg, de participatiewet-werk en inkomen- en de overgang van AWBZ voorzieningen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
– De versterking van de samenwerking met Seniorenraad en Gehandicapte platform
– Onze adviezen op de verschillende lokale en regionale visienota’s
– De samenwerking die we altijd actief hebben opgezocht met de collega raden in de achterhoek
– De zelf georganiseerde inspiratie- en trainingsbijeenkomsten
– De opgebouwde netwerken lokaal en regionaal
– Het plezier, enthousiasme en betrokkenheid wat er is binnen de vergaderingen altijd aanwezig was
– De ruimte die demonstrerende medewerk(st)ers vanuit de zorg op de bijeenkomst van de welzijnsraad kregen,
– De verbindingsbijeenkomsten op locatie met het thema maak van krimp je kracht
– Het professionaliseren van de welzijnsraad met een website en het schrijven van columns
– De verandering van tijden; zoals het toewerken naar een participatie samenleving of van de verzorgingsstaat naar een zorgzame samenleving. En beiden zijn nog volop in beweging. Of wat te denken van de impact van technologie op ons leven, wonen en werken. Boeiende onderwerpen waar burgers en politici hand in hand voor zullen moeten samenwerken. En alleen die voorwaarde al zal een continue cultuur uitdaging zijn.
– De visie verandering van de welzijnsraad om sinds 2017 de burgers meer op te zoeken. Die is begonnen met een inloop voor burgers en nu worden de burgers opgezocht op locatie

Wat ik zal missen is zoals al aangegeven die unieke samenwerking om er het meest maximale uit te halen en de inhoudelijke discussies die bijna altijd tot een advies hebben geleid. Daarnaast heb ik met veel plezier, samen met de leden en de ambtelijke ondersteuning, een welzijnsraad mogen vormen waar, naast humor, ook een eigentijdse manier van vergaderen mogelijk was, wars van hoe het in de politiek gaat. Mensen op de publieke tribune konden altijd hun zegje doen of werden aan tafel gevraagd. Dat gaf binding.

Ik wens de welzijnsraad heel veel succes naar de toekomst en geniet van de verbindingen die jullie leggen.

Maak van de krimp jou kracht in Berkelland.

D e demografische ontwikkeling roept iedereen op om mee te denken hoe we de leegloop in de gemeente Berkelland kunnen stoppen en weer te komen tot een groei gemeente in de Achterhoek.
Er zijn vier bijeenkomsten geweest, onder leiding van de Welzijnsraad en Seniorenraad Berkelland en wel op 31 januari 2018, op 07, 14, en 21 februari 2018 in de kernen Neede, Eibergen, Ruurlo en Borculo.

Op woensdag 7 maart is het rapport van bevindingen door de Welzijnsraad en Seniorenraad aangeboden aan de het gemeentebestuur Berkelland.

Onderstaande verslagen kunt u zelf uw oordeel vellen.

Samenvatting en persbericht persbericht
Verslag van 21 januari 2018 in Neede. neede
Verslag van 07 februari 2018 in Eibergen eibergen
Verslag van 14 februari 2018 in Ruurlo  
ruurlo
Verslag van 21 februari 2018 in Borculo 
borculo

 

Bijeenkomst Brainstorm sessie Demografische ontwikkeling

Bijeenkomst Demografische Ontwikkeling

 

De wereld van morgen maken we met elkaar

Column Welzijnsraad door Kees Koolschijn, voorzitter.

De wereld van morgen maken we met elkaar.

De wereld over 30 jaar is jaren geleden al begonnen en de (technologische) ontwikkelingen daar naar toe gaan steeds sneller. Robots maken straks deel uit van ons leven, we gaan wonen in slimme woningen, gebruiken zelfrijdende solarauto’s die uit de 3D printer rollen. Onze gezondheid gaat sterk vooruit omdat sensoren in ons lichaam ons tijdig op ernstige ziekten wijzen, en dat draagt weer bij een de steeds groter groeiende groep ouderen. In 1750 werden we hooguit 35 jaar, nu worden we gemiddeld 80 jaar.

Van mondiaal terug naar lokaal.

Als het om het welzijn gaat van de inwoners van de gemeente Berkelland dan is het belangrijk om preventief in te zetten op mogelijke groei van drop-outs in die snel veranderende samenleving. Dus zorgen dat iedereen zoveel mogelijk mee kan doen en erbij kan horen.

En ik denk dat de gemeente Berkelland daar terecht veel aandacht aan besteed, naast uiteraard andere belangrijke aspecten van het wonen en werken in haar gemeente.

De welzijnsraad probeert daarin haar steentje bij te dragen als adviserend orgaan door op strategisch niveau één van de verbinders te zijn tussen bestuurder en de inwoners op het brede terrein van welzijn en zorg.

Regelmatig geven we gevraagd en ongevraagd adviezen (al sinds 2013). Recentelijk hebben we op een aantal (concept) visie documenten adviezen gegeven waaronder de regiovisie Opvang en Bescherming in de Achterhoek op weg naar 2020 en de lokale inclusie agenda. De gemeentelijke stukken en onze adviezen zijn niet alleen regionaal maar ook lokaal.  Een voorbeeld is ons advies over de verkeersveiligheid in de Dorpsstraat in Ruurlo. Dit advies kwam tot stand omdat inwoners van Ruurlo gebruik hebben gemaakt van onze inloop of de inspreektijd op de agenda in de vergadering. Op onze laatste vergadering in december 2017 is dit ook gebeurd in Beltrum.

Dit vergaderen op locatie is een mooie ontwikkeling van de welzijnsraad. Begin dit jaar evalueren we dit en gaan met de uitkomsten ons hierin versterken voor 2018. Dus niet alleen maar in het gemeentehuis in Borculo maar in zoveel mogelijk grote en kleine kernen van de gemeente Berkelland. We zoeken collega inwoners op om daarmee de afstand te verkleinen en de drempel te verlagen voor het geven van signalen en daarmee het college, indien nodig, te kunnen adviseren.

Maar ook om ons als vernieuwde Welzijnsraad te laten zien en horen. De Welzijnsraad heeft zich vernieuwd en versterkt met 5 nieuwe en jonge inwoners. Op onze jaarlijkse inspiratiebijeenkomst hebben we doelen en speerpunten met elkaar doorgenomen. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid, enthousiasme en energie zetten we, naast versterking van de samenwerking, verder in op zichtbaarheid van de welzijnsraad en op de zichtbaar van de inwoners van onze gemeente.

Ook zetten we in op het verder leggen van contacten, het gebruik van sociale media en we blijven gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan het college van B&W t.b.v. alle inwoners en belanghebbende in de gemeente Berkelland.

Tot slot gaan we met de werkgroep ‘maak van krimp je kracht’ op bezoek bij de verschillende kernen. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de Senioren- en Welzijnsraad en gezamenlijk willen we de inwoners kennis laten maken met toekomstige demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente richting 2040.

 

Verplicht geluk

‘Verplicht geluk’

Langzaam maar zeker komt het weer overal op me af, de explosie aan verlichting in de donkere dagen voor kerst. Ook ik maak mij er schuldig aan. Als eigenaar van een kwekerij moet je wel een beetje het lichtende voorbeeld zijn voor de vrolijke kerstboomshoppers. De dag dat sinterklaas zijn intocht doet in Nederland sta ik, samen met vele anderen, klaar om hem in vol kerstornaat te ontvangen. Nee, ik wacht niet met de uitbundigheid tot de goedheiligman vertrekt. Die glühwein smaakt op 5 december prima, terwijl ik onder de kerstboom mijn sinterklaascadeautjes uitpak. Zo ongeveer zes weken vol cadeau gekte, familiestress, kookuitspattingen en kerstborrels staan weer op ons te wachten.

Ik houd er wel van, maar toch zijn er veel mensen in mijn omgeving die daar anders over denken. ‘Kerstliedjes op de radio, word er al depressief van als ik eraan denk’.
‘Oh nee Patrick, voor mij geen kerstboom in huis. Zo gezellig is het allemaal niet meer de laatste tijd, voor wie zal ik ‘m optuigen’.
‘Al die familieverplichtingen, vreselijk! De tickets liggen klaar voor een bestemming ver weg van dit alles, tot januari’.

Ik ben me bewust geworden van de jaarlijkse ‘verplicht geluk’ periode. Een soort van geluk dat volgens de commercie altijd en voor iedereen bestaat, maar tijdens de decembermaand schijnbaar in het kwadraat. ‘Verplicht geluk’ in de ‘Feestmaand’, klinkt ongetwijfeld nogal cynisch in de oren van de niet decemberliefhebbers. Ik heb mijzelf aangeleerd om genuanceerd van het ‘verplichte geluk’ te genieten. Lekker meegaan in de flow, maar af en toe ook een luisterend oor. Wat extra aandacht schenken aan de behoeften van anderen en het tonen van begrip daarvoor. Geluk is een complexe emotie die uitgaat van gevoel, dat door iedereen anders ervaren wordt. Tijdens de feestmaand leidt een door groepsdruk gecreëerd ‘verplicht geluk’, tot een niet te vermijden gevoel van ongeluk voor vele individuen onder ons.

Ik ga niemand verplichten gelukkig te zijn, doe lekker wat je wilt. Voor je het weet is het 2018 en voelt iedereen zich ongelukkig door die extra kilo’s van alle kerstdiners. Dat zorgt vast voor een lach op het gezicht van de ‘verplicht ongelukkige’ decembermensen.

Patrick Hulshof

 

Brainstorm sessie over demografische ontwikkelingen

Op woensdag 20 september 2017 hebben afgevaardigden van Seniorenraad Berkelland, onderwijs, ouderen, wonen, gemeente Berkelland, Welzijnsraad Berkelland en anderen constructief gebrainstormd over de demografische ontwikkelingen.

Het thema was ‘Maak van krimp je kracht’.

Aan de hand van stellingen zijn ideeën naar voren gekomen, waarmee al diverse kansen van de krimp in beeld zijn gebracht.

De ideeën worden utigewerkt en zullen terugkomen in een Werkconferentie Berkelland 2030, die in het vroege voorjaar van 2018 zal worden gehouden.

De werkgroep, bestaande uit leden van Seniorenraad en Welzijnsraad zal zich hier verder over buigen. Hopelijk kan de werkgroep worden aangevuld met afgevaardigden namens jongeren, ouderen en het bedrijfsleven, om volgend jaar een goede Werkconferentie neer te zetten.

Bijeenkomst Brainstorm sessie Demografische ontwikkeling