Column van Hr. Kees Koolschijn

De welzijnsraad Berkelland; een raad van duurzaam leren en vernieuwen

Na 10 jaar stop ik met de adviesraad Berkelland (van WMO naar Welzijnsraad).
De laatste WMO raad was 9 mei 2011. Daarvoor was op mijn initiatief een voorstel door de WMO raad gedaan aan het college om te komen tot een welzijnsraad Berkelland.

De toenmalige WMO raad miste snelheid en kwam moeilijk tot besluiten en adviezen door de constructie waarin zij was opgebouwd. Iedere keer als er een advies gevraagd werd moesten de vele vertegenwoordigers eerst terug naar hun achterban die natuurlijk dan net vergaderd hadden.

De belangrijkste doelstelling voor de nieuwe Welzijnsraad is het vervullen van een geïntegreerde adviesfunctie voor het brede terrein van de WMO. Daarbij moet het geheel overzichtelijk blijven met een eenvoudige structuur en moet het model de integraliteit van de advisering bevorderen.
Bij de aanstelling van de nieuw te werven welzijnsraadsleden is het belangrijk dat zij beschikken over een actief sociaal netwerk en/of zijn in staat zijn te kunnen netwerken. Zij werken en denken prestatieveld en doelgroep overstijgend.
De adviezen (gevraagd of ongevraagd) worden zoveel mogelijk op strategisch niveau gewenst en de raad onthoudt zich van zaken die betrekking hebben op individuele cliënten.
Men zit zonder last en ruggespraak in de raad op basis van brede interesse op het gebied van zorg en welzijn, men is creatief en initiatiefrijk.

Vanuit deze doelstelling heeft de welzijnsraad Berkelland vanaf haar start (aug./sept. 2011) tot aan nu sterk ontwikkeld.

Wat ik als mooiste heb mogen ervaren als voorzitter van de welzijnsraad is de unieke, diverse en effectieve kenmerken van samenwerking tussen burgers onderling in de welzijnsraad en de dynamiek in een groep mensen die bij aanvang van een periode elkaar niet kent en er het beste resultaat uit weet te halen. Dat heeft er voor gezorgd dat ik het zo lang heb mogen en kunnen doen.

Daarnaast was het intrigerend om te zien hoe een adviesraad/klankbordgroep een beweging in 10 jaar op gang kan brengen tussen burgers en politici. Een beweging die gekenmerkt wordt door een lerend vermogen, acceptatie en respect waardoor de vele adviezen, bedoeld voor het welzijn van de burgers van Berkelland, goed tot hun recht zijn gekomen.

De manier van vergaderen (laagdrempelig) en het betrekken van geïnteresseerde inwoners tijdens de bijeenkomsten gaf een extra dimensie aan de binding tussen welzijnsraad en medebewoners.

Door op locatie te vergaderen hebben we inwoners opgezocht en kennis laten maken met de welzijnsraad Berkelland.

Een mooie uitdaging zou kunnen liggen om deze participatieve werkwijze verder te ontwikkelen. Het geeft tevens een mooi voorbeeld naar de politiek hoe het anders kan.
Veel overleg en werk t.b.v. de inwoners in georganiseerd binnen de structuur van het Voor Mekaar Team. Een zeer goede ontwikkeling. Bewaak wel dat inwoners niet in de systeemwereld worden gezogen. M.a.w. over-organiseer het niet en zorg dat inwoners in zich in zijn/haar eigen kracht (zelfregie) kan ontwikkelen of signalen kan omzetten in eigen daden.

Veel is er voorbij gekomen en te veel om op te noemen, vandaar een greep daaruit.
– De decentralisaties (transitie van de rijksoverheidstaken naar de gemeenten van de jeugdzorg, de participatiewet-werk en inkomen- en de overgang van AWBZ voorzieningen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
– De versterking van de samenwerking met Seniorenraad en Gehandicapte platform
– Onze adviezen op de verschillende lokale en regionale visienota’s
– De samenwerking die we altijd actief hebben opgezocht met de collega raden in de achterhoek
– De zelf georganiseerde inspiratie- en trainingsbijeenkomsten
– De opgebouwde netwerken lokaal en regionaal
– Het plezier, enthousiasme en betrokkenheid wat er is binnen de vergaderingen altijd aanwezig was
– De ruimte die demonstrerende medewerk(st)ers vanuit de zorg op de bijeenkomst van de welzijnsraad kregen,
– De verbindingsbijeenkomsten op locatie met het thema maak van krimp je kracht
– Het professionaliseren van de welzijnsraad met een website en het schrijven van columns
– De verandering van tijden; zoals het toewerken naar een participatie samenleving of van de verzorgingsstaat naar een zorgzame samenleving. En beiden zijn nog volop in beweging. Of wat te denken van de impact van technologie op ons leven, wonen en werken. Boeiende onderwerpen waar burgers en politici hand in hand voor zullen moeten samenwerken. En alleen die voorwaarde al zal een continue cultuur uitdaging zijn.
– De visie verandering van de welzijnsraad om sinds 2017 de burgers meer op te zoeken. Die is begonnen met een inloop voor burgers en nu worden de burgers opgezocht op locatie

Wat ik zal missen is zoals al aangegeven die unieke samenwerking om er het meest maximale uit te halen en de inhoudelijke discussies die bijna altijd tot een advies hebben geleid. Daarnaast heb ik met veel plezier, samen met de leden en de ambtelijke ondersteuning, een welzijnsraad mogen vormen waar, naast humor, ook een eigentijdse manier van vergaderen mogelijk was, wars van hoe het in de politiek gaat. Mensen op de publieke tribune konden altijd hun zegje doen of werden aan tafel gevraagd. Dat gaf binding.

Ik wens de welzijnsraad heel veel succes naar de toekomst en geniet van de verbindingen die jullie leggen.