Er is veel om ons heen gebeurd in 2015

Er is weer veel om ons heen gebeurd in 2015.

Naast internationale ontwikkelingen zoals de vluchtelingen problematiek, de aanslag in Parijs en de terroristische dreigingen of de schuldenlast van Griekenland, om maar wat te noemen. In eigen land kunnen we spreken over groeiende armoede, het vertrouwen in de aantrekkende economie, een aantrekkende banenmarkt en afnemende werkloosheid.
Veel van onze (on)mogelijkheden in de snel veranderende samenleving zijn divers van aard en hebben onder meer betrekking op het inkomen, de opleiding, de arbeidsmarktsituatie en de gezondheid van mensen. Daarnaast speelt het sociale netwerk dat iemand om zich heen heeft een steeds meer belangrijkere rol. Zeker in een participatie maatschappij waarin steeds vaker en steeds meer een beroep wordt gedaan op de zelfredzaam- of samenredzaamheid.
Voorop staat hierin het perspectief van burgers in relatie tot de sociale cohesie en van een veranderende verzorgingsstaat naar een zorgzame samenleving.
Mensen worden geacht in eerste instantie zelf hun problemen op te lossen, vervolgens familie of vrienden in te schakelen en pas als dat niet lukt zich tot een professional te wenden of zoals dit in Berkelland georganiseerd is tot de voor mekaar teams.
We noemen dit in eerste instantie ook wel zelfregie of eigenaarschap.
Maar er zijn nu eenmaal mensen die te kwetsbaar of onzeker zijn (geworden) om zelf aan het roer te staan; de kwetsbare groepen.
Behalve mogelijkheden spelen vaardigheden ook een rol. De vraag in welke mate iemand zich kan redden, is onder meer afhankelijk van het psychisch en fysiek welzijn, de mate van veerkracht (w.o. inkomen) of controle te hebben over het eigen leven. Maar ook de aangehangen leefstijl of de mate van participatie.
De armoede groeit en landelijk zien we dat steeds meer mensen de vaste lasten niet meer kunnen betalen en aan het ‘overleven’ zijn.
Ook in de gemeente Berkelland gaan ontwikkelingen en investeringen hand in hand met kansen en de mogelijkheden om de eigen leefsituatie in stand te houden of te verbeteren.
En ook in Berkelland zijn kwetsbare groepen; mensen met een lagere opleiding, geen baan, een laag inkomen of gezondheidsbeperkingen.
Daarom is het de wens van de welzijnsraad voor 2016 om ons verder in te zetten voor het belang van die ander, zodat die erbij kan horen, kan meedoen (participeren). Vele handen maken licht werk. Dus laten we verder helpen waar het kan; om ouderen die langer zelfstandig thuis wonen te ondersteunen of om mensen die nauwelijks in staat zijn het hoofd boven water te houden, verder te helpen waar het kan.
Om dat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen is het belangrijk om krachten te bundelen, te luisteren naar burgers en dat te vertalen in beleid. Geen betutteling maar hen zelf het stuur in eigen handen geven; van onderaf luisteren, faciliteren en maatwerk leveren.

De welzijnsraad wenst iedereen een goed uiteinde en een gezond 2016.

Steen in de rivier

Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen


De stroom van een rivier, hou je niet tegen
het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld, door sneeuw en regen,
neemt de rivier m’n kiezel met zich mee.
Om hem, dan glad, en rond gesleten,
te laten rusten in de luwte van de zee.

Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

 

‘De Steen’ van Bram Vermeulen