Van transitie naar transformatie.

Van transitie naar transformatie.

De afgelopen tijd zijn veel gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties bezig geweest met de transitie van de rijksoverheidstaken van de jeugdzorg, de participatiewet (werk en inkomen) en de overgang van AWBZ voorzieningen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Veel regionale samenwerkingsverbanden zijn speciaal voor deze decentralisatie opgezet. Nieuwe zorgarrangementen, inkoopcontracten met zorgaanbieders, samenwerking met basiszorg, het opzetten van nieuwe sociale teams of zoals in Berkelland de voor mekaar teams.

Het eigenlijke werk gaat nu pas beginnen . De voorbereiding op de testfase is nagenoeg klaar. De test vindt echter plaats in de productieomgeving en daar zit het grootste risico.

Vanaf 2015 vindt de transformatie plaats. Op basis van de ervaringen met de transitie kun je stellen dat de grootste uitdaging nog gaat komen: Hoe krijg je het nieuwe stelsel werkend?

Een kant-en-klaar antwoord is hier niet op te geven. Wel ligt een programmatische aanpak voor de hand. Het gaat er immers om verschillende partijen te binden aan een gezamenlijk doel.

De welzijnsraad heeft in dat transitieproces veel mee kunnen en mogen denken en het college kunnen voorzien van adviezen. Wij hebben er dan ook veel vertrouwen in en naar ons gevoel, staat de basis er.

Samenwerking

Dit is een belangrijke basis om te zorgen dat het in de praktijk gaat werken. Op het moment dat er sprake is van samenwerking tussen verschillende organisaties zijn er ook verschillende belangen. Maar in Berkelland zijn de (deelnemers van) organisaties gedetacheerd. Minder tot geen organisatiebelangen en vanuit dezelfde visie samenwerken. Het is een voorsprong op het landelijk beeld waar vanuit diverse organisaties met ieder een eigen belang sociale teams georganiseerd zijn.

De financiële verantwoordelijkheid vereist nieuwe informatisering en, last but not least, de klant moet op de hoogte worden gebracht van de veranderingen. In Berkelland is dit o.a. via de keukentafel gesprekken, maar ook op de informatiebijeenkomsten waar het bijvoorbeeld om het stoppen van de huishoudelijke hulp gaat.

Mensen die hiervoor niet meer in aanmerking komen hebben de eerste 6 maanden van 2015 de tijd een andere vorm van hulp te organiseren en/of zelf te financieren. Natuurlijk zou dat binnen uw eigen familie het mooiste zijn, maar dat kan niet bij iedereen. Nog mooier zou het zijn als de buren of de buurt dit zouden kunnen oppakken.

 

De burger aan zet.

In deze tijd heeft iedereen een rol te spelen op het gebied van de jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet. Tijden veranderen *. We zijn van de verzorgingsstaat naar een zorgzame samenleving gegaan. We spreken dan ook voortaan over een veilige of zorgzame buurt. Dat is een buurt waar mensen in de straat weten wie er hulp nodig heeft en zij die in staat zijn die hulp met mensen uit de straat of buurt te organiseren; dat is een buurt waar buurtpreventieteams aanwezig zijn of via whatsapp georganiseerd is. Hier gaat het spreekwoord op van ‘vele handen maken licht werk’.

De slogan ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ geldt dan ook niet alleen voor individuele burgers of (on)georganiseerde groepen bewoners maar zeker ook voor uw gemeente.

Initiatieven binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten door de gemeente bekeken worden op realiseerbaar- en haalbaarheid en dan waar mogelijk gefaciliteerd worden. Deze gemeentelijke stimulans roept om creatieve initiatieven.

Dit zou dan ook de gezamenlijke uitdaging moeten zijn voor 2015. Samen met uw gemeente, uw buren, de straat of buurtbewoners zorgen dat uw medemens met uw hulp weer een beetje de regie kan voeren over zijn/haar eigen leven; het stuur weer in eigen handen krijgt.

En ziet u het ergens misgaan, schakel dan uw gemeente in. Zij kunnen dan het professionele netwerk inschakelen.

koolschijn

*Lees de eerdere columns over tijden veranderen

Kees Koolschijn

Voorzitter Welzijnsraad Berkelland.